Disclaimer

TOPradio betracht de grootste zorg en aandacht aan het omgaan met data, het tonen van content en het toegang geven tot haar websites, app en andere producten. Het is mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd niet altijd 100% volledig, juist of actueel is. Content op radio, onze websites en app kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf.

Aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik van onze (digitale) producten of diensten is op eigen initiatief en vrijwillig waarbij TOPradio alle aansprakelijkheid uitsluit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.